Members

Faculty
· Wenyun Zhao
· Weihua Zhang
· Jinhu Jiang
· Yi Li
· Xiaotong Gao
· Yunping Lu

Master Students
· Zhaofeng YanShuhua Fan
· Changheng SongChao DaiYujin Ren,   Wenjie Shen,  Xi Ai
· Qiang Liu,  Zining Zang,    Ziduan Geng,   Bin Su,  Yuzhe Lin,    Xiaoyu Tan,  Ruquan Zhao
Gaodi Zhang,   Faling Wang

Undergraduate Students
· Rongchao Dong , Chuanlei Zhao,  Jiale Guan,  Aier Panjiang,   Jinhao Ran

Alumni and their first positions

· Tingjie Sun
· Yuchen Huo,  Guanshi Zheng,   Xuyu Yang
· Haojun Wang,  Tianju Li,   Jiayuan Yue
· Jiaxin Li,  Keyong Zhou,  Qinghao Min ,  Zhuofang Dai
· Chao Lv,  Chen Dai,   Donglei Yang ,  Peng Chen,  Yi Lu
· Feiwen Zhu,Software Engineer, Nvidia
· Yibin Hu,Software Engineer, National Instruments
· Xun Li, Ph.D Student, University of University of California, Santa Barbara
· Tao Bao, Ph.D Student, Purdue University
· Junpu Chen, Software Engineer, Microsoft
· Yao Zhang, Software Engineer, Morgan
· Qiang Yan, Ph.D Student, Singapore Management University
· Qin Wang, Software Engineer, Synopsys
· Jie Yan, Software Engineer, Synopsys
· Lili Liu, Software Engineer, Huawei
· Xiaoxi Yang, Assistant Professor, Chanzhou College of Information Technology
· Ying Yuan, Master Student, Carnegie Mellon University