More…

Alumni and their first positions

 

· Tingjie  Sun
· Yuchen Huo,Guanshi Zheng, Xuyu Yang
· Haojun Wang , Tianju Li ,Jiayuan Yue
· Jiaxin Li  ,  Keyong Zhou ,  Qinghao Min,  Zhuofang Dai
· Chao LvChen Dai,  Donglei Yang ,  Peng ChenYi Lu
· Feiwen Zhu,Software Engineer, Nvidia
· Yibin Hu,Software Engineer, National Instruments
· Xun Li, Ph.D Student, University of University of California, Santa Barbara
· Tao Bao, Ph.D Student, Purdue University
· Junpu Chen, Software Engineer, Microsoft
· Yao Zhang, Software Engineer, Morgan
· Qiang Yan, Ph.D Student, Singapore Management University
· Qin Wang, Software Engineer, Synopsys
· Jie Yan, Software Engineer, Synopsys
· Lili Liu, Software Engineer, Huawei
· Xiaoxi Yang, Assistant Professor, Chanzhou College of Information Technology
· Ying Yuan, Master Student, Carnegie Mellon University