2023

        • Weihua Zhang, Chuanlei Zhao, Lu Peng, Yuzhe Lin, Fengzhe Zhang, Yunping Lu. Boosting Performance and QoS for Concurrent GPU B+trees by Combining-based Synchronization. (Open Source, PPoPP, CCF A)